İBM YMMCategory

İBM YMM

https://www.ibmymm.com/wp-content/uploads/2021/01/sozlesme.jpg

Sat-Kirala-Geri Al işlemi; şirketlerin finansman sağlama amacı ile kullandığı, şirketin üzerine kayıtlı taşınır ve taşınmazların 6361 Sayılı Kanun kapsamında finansal kiralama, katılım bankaları, kalkınma ve yatırım bankalarına (kiralayanlara) satıldıktan sonra; kiralanması ve sözleşme bitiminde taşınır ve taşınmazların mülkiyetinin tekrar geri alınma işlemidir. Vergi mevzuatı koşullarına uygun bir şekilde yapılan, sat-kirala-geri al işlemlerinde bir takım vergisel...

https://www.ibmymm.com/wp-content/uploads/2020/12/b2-1280x640.jpg

Bilindiği üzere; mükelleflerin KDV İadesi Talepleri; 26/04/2014 tarih ve 28983 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış ve tek tebliğ haline getirilmiş olan (Güncellenmiş) Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği kapsamında yer alan hususlara göre yerine getirilmekte ve uygulamaya yön verilmektedir. YASAL MEVZUAT 3065 sayılı KDV Kanununun; 1/1 inci maddesinde, ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti...

https://www.ibmymm.com/wp-content/uploads/2020/12/111-1200x640.jpg

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun Mükerrer 257 nci maddesinin 3 numaralı bendi ve mükerrer 242 nci maddesine istinaden aldığı yetkilere dayanarak; e-fatura, e-defter, e-arşiv, e-irsaliye, e-bilet, e-müstahsil makbuzu, e-serbest meslek v.b. e-uygulamalara yönelik; 509 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ 19/10/2019 tarih ve 30923 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 509 Sıra...

ibm-6

Vergi incelemesine sevk edilen ve incelemesi tarh zamanaşımı süresinde bitiril(e)meyip, inceleme elemanlarınca yazılı ve/veya şifahi olarak tarhiyatı yapacak olan vergi dairesinden mükellefin takdir komisyonuna sevki istenip, takdire sevk işlemi sonucunda zamanaşımı süresini 1 yılı geçmemek üzere durdurmakta idiler. Daha sonra, bu süre içerisinde vergi inceleme raporları tamamlanmakta, tarha yetkili daireye gönderilmekte, takdir komisyonları vergi inceleme...

spor

07.12.2019 tarih ve 30971 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan 7194 Sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile birçok vergisel konuda değişiklikler yapılmıştır. Ayrıca bu kanun ile bazı alanlarda yeni vergiler ihdas edilmiştir. Yazımıza konu edilecek husus ise; 7194 Sayılı Kanunu’nun 21 nci maddesinin 2....

öğrenci bursu

Günümüz ekonomik şartlarında birçok kurum, üniversite öncesi eğitim ya da üniversite eğitimini devam ettirmekte olan, gelir düzeyi düşük birçok öğrenciye burs vermekte ya da vermek istemektedir. Bu burslar işletmeler için belki küçük ancak öğrenciler için büyük önem taşımaktadır. Ancak işletmeler açısından bir gider kalemi olan öğrencilere verilen bu bursların ticari karın tespitinde gider olarak dikkate...

kıdem tazminatı

Gündemin sürekli değiştiği/değiştirildiği bu günlerde popüler olan bir konu, kıdem tazminatının yerine getirilmesi düşünülen tamamlayıcı emeklilik sistemi. Gerçi bu yeni bir konu değildir. Ülkemizde özellikle son 7-8 yıldır gündemde olan bir konudur.   Türkiye’de kıdem tazminatı ilk kez 1936 yılında çıkartılan kanunla getirilmiştir. Kıdem tazminatı fonu tartışmaları ise 1975 yılında başlamış, kıdem tazminatı fonuna ilişkin...

hukuksal-süreçler

Bilindiği üzere 2812 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile (Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karara) eklenen Geçiçi 6. madde ile …….BAZI HİZMET TÜRLERİ İÇİN KDV Oranları, 31/12/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) uygulanmak üzere geçici olarak %8’e ve % 1’e indirilmiştir. Yine 30.08.2020 tarih ve 31229 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2913 sayılı...

kdv-indirimi

Bilindiği üzere; mükelleflerin nakden ve/veya mahsuben KDV İadesi Talepleri; 26/04/2014 tarih ve 28983 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış ve tek tebliğ haline getirilmiş olan (Güncellenmiş) Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği kapsamında yer alan hususlara göre yerine getirilmekte ve uygulamaya yön verilmektedir. Mahsup; bir ödeme şekli olup, mükelleflerin iade talep dilekçesi ile talebi üzerine; mahsup istemine...

sermaye

ÖZET Kanaat verici bir vesikaya ve kazai bir hükme dayanarak veya dayanmadan; yurtiçi ve/veya yurtdışındaki firmalara iştirak eden veya ortak olan kişilerin; iştiraklerinden/ortaklarından mevcut alacaklarından vazgeçilmesi hallerinde; (borca batıklık/teknik iflas haline istinaden Zarar Telafi Fonu uygulaması, finansal sıkıntılarının karşılanması, faaliyetlerin sekteye uğramaması, iştirak edilen firmanın geçmiş yıl zararlarının alacaklardan karşılanması, iştirak adına kâr çıkmasının sağlanması,...

İBM YMMİBM Yeminli Mali Müşavirlik Denetim ve Danışmanlık Ltd. Şti.
İhtiyaçlarınıza en iyi şekilde hizmet vermek için buradayız.
ADRESNeredeyiz?
https://www.ibmymm.com/wp-content/uploads/2020/12/img-footer-map.png
TAKİP EDİNİBM YMM Sosyal Medya
Güncel duyuru, haber ve bilgilendirmeler için takipte kalın.
İBM YMMİBM Yeminli Mali Müşavirlik Denetim ve Danışmanlık Ltd. Şti.
İhtiyaçlarınıza en iyi şekilde hizmet vermek için buradayız.
ADRESNeredeyiz?
https://www.ibmymm.com/wp-content/uploads/2020/12/img-footer-map.png
TAKİP EDİNİBM YMM Sosyal Medya
Güncel duyuru, haber ve bilgilendirmeler için takipte kalın.